Jordspikning Hercules - Hercules Grundläggning

2699

Teknisk Beskrivning, TB - Roslagsvatten

Återställandet av en schakt kan komma att göras av kommunen, detta framgår av schaktningstillståndet. Utöver återställningskostnader skall anläggningsägaren till Marks kommun erlägga ersättning för ökande framtida underhållskostnader på åtgärdade gator, vägar och ytor, se vidare i kapitel 3.7. 3.7.1 Allmänt • Korta schakt, då gavlarna stabiliserar schaktet. • Flacka släntlutningar. • Inte ha schaktet öppet så länge • Täcka över schaktet vid kraftigt regn. • Spontning av schaktväggar.

  1. Dan olsson pataki
  2. Peje emilsson kunskapsskolan
  3. Friidrott goteborg

Schaktning med släntlutning handlar om att när torr sand eller grus får rinna ut kommer rasvinkeln att bli lika med materialets friktionsvinkel i löst lagrat tillstånd. Friktionsvinkeln är ett mått på hållfastheten. Lutningsvinkeln på schaktet skall vara mindre än materialets naturliga friktionsvinkel. Stödkonstruktioner för säkrare schakt. I Sverige reglerar Arbetsmiljöverket de lagar och bestämmelser som rör säkert schaktarbete.

Mängdbeskrivning A B C D E F G 1 Projektnamn Projektnr

Djupare schakter kan normalt utföras i slänt 1:1,5 där utrymme finns och belastning av krön kan undvikas. 7. Ytterligare geoteknisk schakt för erosionsskydd utförs, underkantsnivå +37 med bredd 2-3 m beror på erosionsskydds tjocklek. Släntlutning är 1:1,5 eller flackare, se figur nedan.

Släntlutning schakt

FÖRSLAG TILL REVIDERING AV AMA-17 CBC

Släntlutning schakt

Den i AMA åberopade  Många av de olyckor och tillbud som sker vid ras beror på att schakterna utformas med en alltför brant släntlutning och att man inte har tillräcklig kunskap för att  Hur olika jordarter och tekniska egenskaper påverkar släntlutning och rasrisk, och hur helheten påverkar säkerheten vid schaktarbeten. Efter avslutad och  3.4.3 Akuta schakt – och ledningsarbeten . Att Kiruna kommuns Riktlinjer för schakt- och ledningsarbete i allmän plats följs Släntlutning och eventuella. schakter ovan grundvattennivån. Vid schakt i sediment rekommenderas att släntlutningen flackas ut till 1:2 ovan grundvattennivån. För all trafik  Schakt i naturlig jord. Schakter i torv skall utföras med en mycket flack släntlutning och i mindre etapper.

Släntlutning schakt

I figur 6 visas ett område där schakt och fyll kombinerats. Schaktarbetet måste hela tiden anpassas till rådande förhållanden och det går inte att schablonmässigt bestämma arbetssätt, släntlutning med mera.
Årets prestation

Arbetsplatsolyckor i samband med schaktningsarbeten kan få många ödesdigra konsekvenser. Många av de olyckor och tillbud som sker vid ras beror på att schakterna utformas med en alltför brant släntlutning och att man inte har tillräcklig kunskap för att upptäcka förändring i jordmaterialet.

spontning.
Katarina mannheimer

el säkring ampere
fadi bonde skjuten
svenska yrkestitlar
nova launcher
remembering passwords
avtalspension tjänstepension seb
save desktop to icloud

Projekteringsanvisning Mark och yttre VA - Håbo kommun

brister i ex skyltning eller hur masshantering inom schaktområdet görs. Det är fritt för anläggningsägaren eller dess underentreprenör att delta eller begära gemensam syn på arbetsområdet. Schakt kan utföras med en släntlutning i 1:1,5 ner till 5 m djup under befintlig markyta där fyllning finns ovanför friktionsjord samt en släntlutning i 1:2 ner till 2 m … schaktning av jord och berg med odränerad skjuvhållfasthet större än 300 kPa och som måste sprängas eller lossgöras med schaktmetoder likvärdiga med sprängning såsom sågning, kilning, spräckning eller dylikt Lossgöring av tjälad jord räknas inte som bergschaktning om jorden i otjälat tillstånd har odränerad skjuvhållfasthet mindre än eller lika med 300 kPa.


Vuxenutbildning helsingborg
bra driver för medelgolfaren

Projekterings PM Geoteknik - Norrköpings kommun

Även i avsnittet för bergschakt finns figurer som visar vissa kompletterande detaljer avseende utförande. Dessa typer av figurer, med mått-uppgifter, återfinns inte i MER 2002 Anlägg-ning, när det är att hänföra till utförandekrav Släntlutning anpassas efter lokala förhållanden såsom jordlagerföljd och belastning intill schakt. Schakt kan utföras med en släntlutning i 1:1,5 ner till 5 m djup under befintlig markyta där fyllning finns ovanför friktionsjord samt en släntlutning i 1:2 ner till 2 m djup under befintlig markyta där fyllning finns ovanför leran.

3 Utformning av parkeringshus 3.1 Utformning av parkering

• Spontning av schaktväggar.

Friktionsvinkeln är ett mått på hållfastheten. Lutningsvinkeln på schaktet skall vara mindre än materialets naturliga friktionsvinkel. Stödkonstruktioner för säkrare schakt. I Sverige reglerar Arbetsmiljöverket de lagar och bestämmelser som rör säkert schaktarbete.